SINETTI takaa Raamattuun kuuluvat kirjat

Mitkä ovat Raamattuun kuuluvat kirjat? Ivan Panin löysi sen numerojärjestelmän joka koostuu eri numeroiden muodostamista piirteistä Raamatun teksteissä. Ivan Panin ei rajoittunut tutkimaan vain Raamatun tekstejä vaan hän tutki myös Raamattua kokonaisuutena. Nämä tutkimukset toivat jälleen esiin runsaasti uusia numeroiden muodostamia piirteitä, ilmiöitä, joiden esiintymisestä on vedettävissä vain yksi johtopäätös: Raamatun muodon eli siihen kuuluvat kirjat varmistaa numerojärjestelmä, jumalallinen sinetti niin että Raamattuun voivat kuulua vain ne kirjat jotka siinä nyt ovat, apokryfikirjat eivät kuulu Raamattuun. Ivan Panin löysi yli 77 numeerista piirrettä koskien Raamattua kokonaisuutena. Seuraavassa näistä piirteistä kerrotaan tarkemmin. Taulukkoon 3 on kerätty 26 niistä ilmiöistä jotka hän löysi, eli vain pieni osa niistä piirteistä joista tämä sinetti muodostuu.

Raamatussa on 66 kirjaa joista toisiin Raamatusta löytyy kirjoittajan nimi kun taas toisten kirjoittajaa Raamattu ei ilmaise. Niistä kirjoittajista jotka on nimetty jonkun Raamatun kirjan kirjoittajaksi muutamat ovat kirjoittaneet enemmän kuin yhden kirjan: Mooses neljä, Salomo kolme, Pietari kaksi ja Paavali 13. Muut ovat kirjittaneet vain yhden. Kirkkoraamatussa kirjat eivät ole Jumalan tarkoittamassa järjestyksessä vaan ihminen on sotkenut järjestyksen. Oikea kirjojen järjestys ja kirjan kirjoittaja on esitetty Taulukossa 1.

Taulukko 1: RAAMATUN KIRJAT JA TUNNETUT KIRJOITTAJAT
Kirjat ovat Jumalan tarkoittamassa järjestyksessä!
1. I Mooseksen kirja-23. Sefanja Sefanja45. Jaakon kirjeJaako
2. II Mooseksen kirja Mooses24. HaggaiHaggai46. I Pietarin kirjePietari
3. III Mooseksen kirja Mooses25. Sakarja Sakarja47. II Pietarin kirjePietari
4. IV Mooseksen kirja Mooses26.Malakia Malakia48. I Johanneksen kirje-
5. V Mooseksen kirja Mooses27. Psalmit Daavid49. II Johanneksen kirje-
6. Joosua -28. SananlaskutSalomo50. III Johanneksen kirje-
7.Tuomarien kirja-29. Job -51. Juudan kirjeJuuda
8. I Samuelin kirja -30. Korkea Veisu Salomo52. Kirje RoomalaisillePaavali
9. II Samuelin kirja -31. Ruut -53. I Kirje KorinttolaisillePaavali
10. I Kuningasten kirja -32. Valitusvirret -54. II Kirje KorinttolaisillePaavali
11. II Kuningasten kirja-33. Saarnaaja Salomo55. Kirje GalatalaisillePaavali
12. Jesaja Jesaja34. Ester -56. Kirje EfesolaisillePaavali
13. Jeremia Jeremia35. Daniel Daniel57. Kirje FilippiläisillePaavali
14. Hesekiel Hesekiel36. Esra Esra58. Kirje KolossalaisillePaavali
15. Hoosea Hoosea37. Nehemia Nehemia59. I TessalonikalaisillePaavali
16. Jooel Jooel38. I Aikakirja -60. II TessalonikalaisillePaavali
17. Aamos Aamos39.II Aikakirja -61. Kirje Hebrealaisille-
18. Obadja Obadja40. Matteus -62. I Kirje TimoteuksellePaavali
19. Joona Joona41. Markus -63. II Kirje TimoteuksellePaavali
20. Miika Miika42. Luukas -64. Kirje TiituksellePaavali
21. Naahum Naahum43. Johannes -65. Kirje FilemonillePaavali
22. Habakuk Habakuk44. Apostolien Teot-66. IlmestyskirjaJohannes

Kirjojen kokonaismäärä on siis 66,eli 6x11. Kirjoista 22 on tuntemattoman kirjoittamia, eli 2x11 ja 44 kirjaan liitetään kirjoittaja, eli 4x11. Näistä 44:stä 22 eli 2x11 kuuluu kirjoittajille joihin liitetän useampi kuin yksi kirja ja 22 eli 2x11 yhden kirjan kirjoittajille. Näiden 66 kirjan järjestysnumeroiden (numerot 1:stä 66:een) summa on 2211 eli 201x11.

Raamatun kirjojen järjestyslukujen summa jakautuu kirjeiden ja muiden kirjojen välillä näin: Näistä 66 kirjasta 21 ovat kirjeitä, Jaakob --> Filemon. Niiden järjestysnumerot ovat 45 --> 65. Kirjeiden järjestyslukujen summa on 1155 eli 105x11 ja muiden kirjojen järjestyslukujen summa on 1056 eli 96x11. Muut kuin kirjeet jakautuvat vielä kahteen osaan, niihin joiden kirjoittaja mainitaan Uudessa Testamentissa ja niihin joiden kirjoittajia ei mainita. Mooses, Daavid, Jesaja, Jeremia, Hoosea, Jooel ja Daniel ovat kirjoittajia joihin viitataan Uudessa Testamentissa. Heidän kirjojensa järjestysnumerot ovat 2, 3, 4, 5, 12, 13, 15, 16, 27 ja 35. Näiden numeroiden summa on 132 eli 12x11 ja muiden 924 eli 84x11.

Taulukossa 2 on esitetty tunnetut kirjoittajat ja nimien kirjainten numeroarvot yhteen laskemalla saadut nimien arvot. Nimien arvojen summa on 7931 eli 11x7x103. Tekijöiden 7, 11 ja 103 summa on 121 eli 11x11.

Todennäköisyys sille että Raamatun kirjojen määrä olisi jaollinen yhdellätoista on 1/11. Todennäköisyys sille että kirjat jakautuvat myös tunnettujen ja tuntemattomien kirjoittajien kesken yhdellätoista jaollisesti on 1/(11x11). Todennäköisyys sille että edellisten lisäksi tunnettujen kirjoittajien kirjoittamien kirjojen määrä jakaantuu yhdellätoista jaollisesti niiden kesken jotka ovat kirjoittaneet useamman kuin yhden ja niiden jotka ovat kirjoittaneet vain yhden kirjan on 1/(11x11x11). Todennäköisyys sille että kaikki nämä kahdeksan 11-jaollisuutta tapahtuisi sattumalta on 1/(11x11x11x11x11x11x11x11) eli 1 / 214 358 881.

Taulukko 2: Tunnetut kirjoittajat ja nimien arvot
Mooses345 Miika75 Daniel95
Jesaja401 Naahum104 Esra278
Jeremia271 Habakuk216 Nehemia113
Hesekiel156 Sefanja235 Jaako833
Hoosea381 Haggai21 Pietari755
Jooel47 Sakarja242 Juuda685
Aamos176 Malakia101 Paavali781
Obadja91 Daavid14 Johannes1069
Joona71 Salomo375

Nimeltä tunnettuja kirjoittajia on siis 26. Heidän nimiensä arvojen summa on 7931 eli 11x7x103. Näistä kirjoittajista 21 eli 3x7 on Vanhan Testamentin kirjoittajia ja heidän nimiensä arvojen summa on 3808 eli 7x544 ja Uuden Testamentin kirjoittajien nimien arvojen summa on 4123 eli 7x589. Vanhan Testamentin tunnetut kirjoittajat jakaantuvat kahteen ryhmään, laki ja profeetat Mooseksesta Malakiaan joiden nimien numeroarvojen summa on 2933 eli 7x419 ja kirjat Daavidista Nehemiaan joiden nimien numeroarvojen summa on 875 eli 7x125. Tunnettuja Vanhan Testamentin kirjoittajia on siis 21 eli 3x7 joista 7 mainitaa Uudessa Testamentissa, nimittäin Mooses, Daavid, Jesaja, Jeremia, Daniel, Hoosea ja Jooel. Heidän nimiensä numeroarvojen summa on 1554 eli 7x222. Mooseksen joka aloittaa listan ja Johanneksen joka päättää listan, nimien arvot ovat 345 ja 1069, yhteensä 1414 eli 7x202.

Raamattu alkaa hebreankielisellä sanalla "alussa" ja päättyy kreikankieliseen sanaan "hagios" eli "pyhä". Hebreankielinen sana esiintyy seuraavissa kirjoissa: I Mooses, II Mooses, III Moses, IV Mooses, V Mooses, I Samuel, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Hoosea, Aamos, Miika, Psalmit, Sananlaskut, Job, Saarnaaja, Daniel, Nehemia ja II Aikakirja. Kreikankielinen sana esiintyy seuraavissa Uuden Testamentin kirjoissa: Matteus, Markus, Luukas, Johannes, Apostolien Teot, I ja II Pietarin, I Johanneksen, Juudan kirje, Kirje Roomalaisille, I ja II Kirje Korinttolaisille, Kirje Efesolaisille, Filippiläisille, Kolossalaisille, I ja II Tessalonikalaisille, Hebrealaisille, I ja II Timoteukselle, Tiitukselle, Filemonille ja Ilmestyskirja. Näitä kirjoja on yhteensä 42 eli 7x6.

Kun otamme huomioon piirteet joita yhdistää luku 11 ja lisäksi nämä kymmenen piirrettä joita luku 7 yhdistää ja niiden lisäksi taulukossa 3 olevat 26 7-piirrettä, niin emme voi päätyä muuhun tulokseen kuin siihen että nykyinen Raamatun kokonaisuus eli kirjojen määrä ja kirjoittajat, ei ole sattumaa vaan suunniteltua. On siis osoitettu että jako tuntemattomien ja tunnettujen kirjoittajien kirjoihin perustuu suunnitelmaan, samoin jako niihin kirjoittajiin joihin liitetään useampi kuin yksi kirja ja niihin joihin liitetään vain yksi kirja perustuu suunnitelmaan. Raamatun kirjojen jako kirjeisiin ja muihin kirjoihin perustuu suunnitelmaan samoin Raamatun kirjojen jako hebreankielisiin ja kreikankielisiin perustuu suunnitelmaan samoin 26 tunnetun kirjoittajan nimet perustuvat suunnitelmaan.

Taulukko 3: Raamatun kokonaisuuteen liittyviä piirteitä
1. Raamattu jaetaan seuraaviin osiin: Laki, Profeetat, Pyhät Kirjoitukset,
    Evankeliumit, Apostolien Teot, Kirjeet ja Johanneksen Ilmestys. Osia on
2. Kahdessa suurimmassa osassa eli Profeetoissa ja Kirjeissä on molemmissa kirjoja 3x
3. Raamatussa nimettyjä kirjoittajia on 26. Heidän nimiensä numeroarvojen summa on 1133x
4. Raamatussa nimetyistä 26 kirjoittajasta Vanhan Testamentin kirjoittajia on 3x
5. Vanhan Testamentin kirjoittajista useamman kuin yhden kirjan kirjoittajia on
6. Vanhan Testamentin kirjoittajien nimien arvo yhteensä on 544x
7. Osien Laki ja Profeetat kirjoittajien nimien arvo yhteensä on 419x
   ja osan Pyhät Kirjoitukset kirjoittajien nimien arvo yhteensä on 125x
8. Raamatun ensimmäisen ja viimeisen kirjan kirjoittajien nimien
    Mooses ja Johannes, nimien arvojen summa on
202x
9. Paavali on kirjoittanut Kirjeistä 2x
10. Paavalin kirjeistä on osoitettu seurakunnille
11. Kirjeitä joiden alussa Paavali ottaa kumppanikseen muita henkilöitä on
12. Vanhan Testamentin kirjoittajista Uudessa Testamentissa mainitaan
     Mooses, Daavid, Jesaja, Jeremia, Daniel, Hoosea ja Jooel, tasan
13. Näiden seitsemän kirjoittajan nimien summa on 222x
14. Näillä seitsemällä nimellä esiintymiskertoja Vanhassa Testamentissa on 330x
15. Näistä seitsemästä nimestä useimmin esiintyy Daavid jonka esiintymiskertoja on162x
16. Nimen Mooses esiintymiskertoja on 121x
17. Uuden Testamentin kirjojen ensimmäisten ja viimeisten sanojen arvo on 6707x
18. Evankeliumien ensimmäisten ja viimeisten sanojen yhteinen numeroarvo on 544x
19. Evankeliumien ensimmäisistä ja viimeisistä sanoista seitsemällä jaollisia on
20. Näiden seitsemällä jaollisten sanojen kirjainten määrä on yhteensä 6x
    Uuden Testamentin kirjojen ensimmäiset ja viimeiset sanat eivät ole kaikki samoja.
    Laitamme erilaiset sanat aakkosjärjestykseen ja löydämme lisää numeerisia ilmiöitä:
21. Sanojen lukumäärä on nyt
4x
22. Näistä sanoista Evankeliumeissa käytettyjä on
23. Listan ensimmäisen ja viimeisen sanan yhteinen numeroarvo on 6x6x7x
24. Keskimmäisiä sanoja on kaksi. Niiden numeroarvo yhteensä on 83x
25. Listan pisimmän sanan numeroarvo on 6x6x6x
26. Lyhyimmän sanan numeroarvo on 10x

Tämä numeerinen sinetti on kuin jumalallinen sormenjälki joka takaa Raamattuun kuuluvat kirjat! Siksi Raamattu on jumalallinen Raamattu sinetti

Etusivu
Täytekakku
Miksi pahaa
Kaikkivoipa
Tapahtui Toukokuussa
Minä itkin
Elämän tarkoitus
Elämä Jeesukselle
Armo
Ivan Panin
Jumalallinen
Ilmiöitä
Sukuluettelo
Syntymä
Sinetti
Kätketyt Sanat
Vedenpaisumus
Nooan Arkki
Arkin mitat
Arkkia katsomassa
Suuri Kala